شما اينجا هستيد.

هدف: اشنایی با قصص قرآن کریم و زندگی پیامبران (علیهم السلام) و کیفیت تبلیغ آنان و رفتار اقشار مردم هر عصری در برابر انبیاء

هدف: شناخت ابعاد فلسفی نظام روانشناختی و نفس؛ شناخت علم النفس با روش فلسفی، تسلط بر مفاهیم روانشناختی در علم النفس از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

اهداف: آشنایی با اصالت، حقانیت و اعجاز قرآن ؛ تقویت باور به اصالت و حقانیت قرآن و کسب توانایی دفاع از آن

هدف: تبیین ضرورت پرداختن دانشجوی مسلمان به دین و مقولات دینی، آشناساختن دانشجویان با تفکر دینی و معارف اسلامی به شیوه برهانی- قرآنی و با استفاده از منابع وحی و تعمیق و گسترش اطلاعات و تقویت خداباوری و ایمان دانشجویان در زمینه مباحث مربوط به خداشناسی و رستاخیز.

این درس تا پایان ترم تکمیل و ان شاء الله بارگذاری خواهد شد

این درس تا پایان ترم ان شاء الله تکمیل خواهد شد.
میان ترم تا ابتدای بخش دوم: «احساس،ادراک و شناخت»

این درس در طول ترم به روز رسانی خواهد شد.
منابع مورد استفاده در این درس عبارتند از:
-زبان قرآن‏، مقصود فراستخواه‏، ناشر: علمى و فرهنگى‏، مكان چاپ: تهران‏، سال چاپ: 1376
-بررسى نظريه عرفى بودن زبان قرآن‏، ناهيد دامن پاك مقدم‏، ناشر: نشر تاريخ وفرهنگ‏، مكان چاپ: تهران‏، سال چاپ: 1380
- تحليل زبان قرآن‏، محمد باقر سعيدى روشن‏، ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى / موسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه‏، مكان چاپ: تهران‏، سال چاپ: 1383

هدف: گسترش آگاهی دانشجویان در زمینه ی دین، پیامبری، اسلام، امامت و ولایت
اندیشه اسلامی دو از تعریف دین و آشنایی با ادیان بزرگ ابراهیمی شروع و به بحث نبوت و امامت و مهدویت می پردازد.شرایط زندگی در عصر غیبت و رجوع به فقیه مبحث پایانی این درس است.
آزمون میان ترم تا اول بخش خاتمیّت طبق قرار اول ترم ان شاء الله برگزار خواهد شد.

هدف: آشنایی با دانش حدیث و شاخه های آن و مهمترین مفاهیم و مصطلحات

آزمون پایان ترم از پانزده نمره خواهد بود و هر کارکلاسی وابسته به کوشش شما بین0/5 تا 1نمره خواهد داشت بنابراین سعی کنید درطول ترم با ارائه ی تعداد زیادی از مطالب 5 نمره ی فعالیّت کلاسی را تا پایان ترم کسب کنید.

کوشش شما باید دارای شرایط زیر باشد تا امتیاز آن درج شود:

صفحات