جستاري در پيوند ميان علم و حکمت در آيات و روايات

Research on the link between knowledge and wisdom in the Quran and Hadith
چکیده:
حکمت از نظر آموزه هاي وحياني، نوعي علم و آگاهي به حقايق است؛ از اين رو ميان علم و حکمت پيوندي عميق در معنا وجود دارد که دين در معرفي آن کوشيده است، تا انسان، طبق نقشه ی ارائه شده، با دوري از گناه و انقطاع از مخلوقات خدا به رؤيت قلبي او قبل ازقيامت نائل آيد. اين مقاله، با ارائه ی تعريفي از «رؤيت قلبي» که از آن نظريه ی تجسيم برنيايد، سعي در نشان دادن امکان دستيابي به حکمت براي همه ی انسان ها در طول زندگي دارد؛ نتيجه ی رؤيت قلبي، معرفت خداست که سرآمد علوم است.

كليد واژه: حکمت، علم، معرفت، قرآن، حديث

در صورت تمایل برای دریافت مقاله، لطفاً عضو سایت شوید.