دستور خط نگارش مقاله در مجله ی «دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»

با توجه به اهمیت موضوع رعایت رسم الخط در نگارش مقاله از پژوهشگران ارجمند خواهشمندیم قبل از ارسال مقاله، اصول مندرج در فایل پیوست رعایت کنند.